Poznaj pracę Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE

treść strony
 • Z najnowszego raportu FRSE

  Erasmus+ i cyfryzacja

   

  dowiesz się, jak przebiega transformacja cyfrowa
  w organizacjach beneficjentów programu Erasmus+.

  Zajrzyj do Czytelni!
 • Transformacja cyfrowa
  dzięki programowi Erasmus+

  W jaki sposób program może wpływać
  na transformację cyfrową organizacji
  beneficjentów oraz rozwój ich pracowników?

  Więcej o badaniu
 • Staże i praktyki zagraniczne
  Erasmus+ VET a poprawa
  jakości edukacji zawodowej

  Jak mobilności osób uczących się
  wpływają na zmiany instytucjonalne
  i systemowe w edukacji
  w Europie Środkowo-Wschodniej?

  Więcej o badaniu
 • Cyfryzacja w projektach
  partnerstw strategicznych

  Badanie dotyczy projektów Erasmus+ z obszaru

  edukacji zawodowej, których celem była

  transformacja cyfrowa na poziomie organizacji.

  Więcej o badaniu

Badania

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar analiz obejmuje wszystkie sektory programu, głównie akcje zdecentralizowane, obsługiwane na poziomie krajowym. Prowadzone badania uwzględniają zarówno instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Ostatnio badamy

Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych uczestników programu Erasmus+ jest prowadzone przez FRSE cyklicznie od 2017 roku. Analizujemy m.in. wybory zawodowe absolwentów uczelni, kwestie dotyczące zdobycia przez nich pierwszej stałej pracy, a także zagadnienia związane z dalszym kształceniem – zarówno kontynuacją studiów, jak i udziałem w edukacji pozaformalnej oraz nieformalnej.

Podsumowanie
Siedmiu na dziesięciu respondentów (73%) wskazało, że uczestnictwo w programie Erasmus+ pomogło im w zdobyciu pierwszej stałej pracy. Doświadczenie zdobyte w ramach mobilności jest przez większość badanych absolwentów uznawane za czynnik podnoszący ich szanse na rynku pracy. Zdaniem zdecydowanej większości badanych (około trzech czwartych), którzy ukończyli kierunki techniczne, ekonomiczne i społeczne lub prawne, zrealizowane mobilności edukacyjne pomogły im w uzyskaniu pierwszej pracy. Z takim stwierdzeniem zgodziła się nieco mniejsza grupa (około dwóch trzecich) absolwentów kierunków filologicznych, matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych oraz humanistycznych. Najniższy wpływ udziału w programie Erasmus+ na początek swojej kariery zawodowej widzieli absolwenci studiów medycznych. Przedstawione dane pochodzą z lat 2018-2020.

 • Erasmus+ 2014-2020

 • Erasmus+ 2021-2027

 • Mapa przedstawia najważniejsze dane liczbowe dotyczące programu Erasmus+ w perspektywie 2014-2020 z podziałem na województwa i powiaty. Po kliknięciu na wybrane województwo/powiat wyświetlane będą dane tylko dla tego województwa/powiatu.

  Liczba projektów i dofinansowanie dotyczy polskiej NA i odpowiada rozliczeniom końcowym zamkniętych projektów bądź aktualnie obowiązującym wersjom umów dla projektów będących w toku.

  Zrealizowane wyjazdy i przyjazdy dotyczą wszystkich projektów, w których krajem wysyłającym lub przyjmującym jest Polska, finansowanych przez polską NA oraz przez NA z innych krajów. Po kliknięciu na wybrane województwo/powiat wyświetlane będą wyjazdy i przyjazdy z/do wybranego województwa/powiatu.

  Poszczególne sektory programu Erasmus+ oznaczone są skrótami stosowanymi w perspektywie 2014-2020:

  AE – edukacja dorosłych
  VET – kształcenie i szkolenie zawodowe
  HE – szkolnictwo wyższe
  SE – edukacja szkolna
  Y – edukacja młodzieży

  Mapa przedstawia dane wg stanu na dzień 04.06.2024.